Правила и лични данни

Онлайн игра

“Кой ми скри ми топката”


Официални правила на онлайн игра


 1. 1. Период: От 19.06.2021 г. до 23.07.2021 г. включително.

 2. 2. Организатор: : „Спортал.бг”АД ЕИК 200818004 със седалище и адрес на управление: гр.София, жк. Изток, ул. Николай Хайтов №3.


 3. 3. Правила за участие:Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на "Спортал.бг”АД и Нестле България АД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.

 4. 4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе на страницата на: „Спортал.бг”АД - mura.sportal.bg. Участниците се регистрират за участие, чрез маркиране на играч от футболно поле, под който е скрита топка и даване на съгласие в задължителните полета за „Общи правила” и “Съгласие за обработка на личните данни“. Участникът в играта има право на три опита. Потребителят може да сподели или хареса играта чрез бутон (сподели или харесай) в платформата и така ще получи още 3 допълнителни опита.

Потребителят може да се регистрира веднъж дневно през целия период на играта (19.06.2021 г. до 23.07.2021 г.) като по този начин увеличава шанса си за спечелване да спечели награда.


 1. 5. Награди: В играта ще бъдат предоставени голяма награда 1 брой и 10 седмични малки награди, предоставени от Нестле България АД:
 • Спортен сак - Nike Brasilia M 9.0, 60 л – 5 броя
 • Футболна топка - Wilson Vanquish – 5 броя
 • Комплект игрова конзола PlayStation 4 и игра FIFA 21 – 1 брой

 1. 6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.

Печелившият се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са се регистрирали в играта. Томболата ще бъде теглена на:


25.06.2021 г. – 1 бр. Футболна топка - Wilson Vanquish и 1 бр. Спортен сак - Nike Brasilia M 9.0, 60 л

02.07.2021 г. – 1 бр. Футболна топка - Wilson Vanquish и 1 бр. Спортен сак - Nike Brasilia M 9.0, 60 л

09.07.2021 г. – 1 бр. Футболна топка - Wilson Vanquish и 1 бр. Спортен сак - Nike Brasilia M 9.0, 60 л

16.07.2021 г. – 1 бр. Футболна топка - Wilson Vanquish и 1 бр. Спортен сак - Nike Brasilia M 9.0, 60 л

23.07.2021 г. – 1 бр. Футболна топка - Wilson Vanquish и 1 бр. Спортен сак - Nike Brasilia M 9.0, 60 л и голямата награда – 1 бр. Комплект игрална конзола PlayStation 4 и игра Fifa 21


Печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на играта – mura.sportal.bg


Организаторът се задължава в деня на изтегляне на печелившите участници да се свърже с тях на посочения от него мобилен телефон. Печелившите ще получат кратко съобщение на мобилните телефони, с които са се регистрирали в играта с линк към форма, в която да си попълнят нужната информация за доставката на наградата.


Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 3 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя ще бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш.


Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.


Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставкa. Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери по надлежен ред своята самоличност. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.


 1. 7. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:
 • - Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.
 • - Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие.
 • - Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси.
 • - Са служители на "Спортал.бг”АД и Нестле България АД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта

 1. 8. Ограничения на отговорността: Организаторът не носи отговорност за: грешни имена на потребители и/или грешни имейл адреси, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други подобни.

 2. 9. Други условия: Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на mura.sportal.bg. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта: mura.sportal.bg. Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни за това причини. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на Играта и е съгласен Организаторът СПОРТАЛ.БГ АД, с ЕИК 200818004 да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – компания за куриерски услуги.

С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия на адрес mura.sportal.bg. Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.Спортал бг (www.sportal.bg) е интернет платформа, която предоставя достъпна електронна среда за новини и полезна информация.  Спортал бг е собственост на Спортал Медия Груп АД

Пълноценното използване на платформата е достъпно и  за регистрирани потребители чрез бутон Mysportal – неразделна част от Sportal.bg.
С акта на регистрацията си потребителят декларира съгласие за спазване на Общите условия.

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на " Спортал бг (www.sportal.bg), Вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието
Съдържанието на уебсайта, изразено в текст, изображения и програмен код, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, е изрично забранено.

Използване на уебсайта
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране
Предвид ползването на Спортал бг (www.sportal.bg), потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

Потребителят е длъжен да се съобразява с препоръките и предписанията на администраторите на сайта при забелязани грешки и неточности в предоставяната информация, както и да отговаря своевременно на съобщенията на администратора, които получава в своя профил или по имейл.


Задължения на Sportal.bg за защита на личните данни при регистриране на потребител.


Когато се регистрирате в даден сайт на SPORTAL.BG Вие давате своето съгласие на собственика на сайта в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна.

 • - СПОРТАЛ.БГ събира и обработва за свои нужди Имена, електронна поща и/или адрес на потребителите.
 • - Целите за събиране на лични данни са :
  • Провеждане на интерактивни игри в сайта Спортал.бг
  • Провеждане на анкети на сайта Спортал.бг
  • Насочване на рекламни формати публикувани на сайта Спортал.бг към релевантна аудитория.
  • Оптимизиране на сайта, с цел по-добра комуникация с потребителя/читателя.

 

 • - Спортал бг не продава, препродава, остъпва или споделя личните данни на потребителите с трети страни със следните изключения:
  • В случаите когато информацията е поискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 • - Трансфер на лични данни :
  • СПОРТАЛ.БГ не предава (трансферира) лични данни в други държави (държава членка на Европейския съюз или трета страна).
 • - Срок на съхранение на личните данни :
  • Сроковете за съхранение на личните данни се определят от Управителя, конкратно за всяка една инициатива на СПОРТАЛ.БГ.
  • При провеждане на интерактивни игри на сайта СПОРТАЛ.БГ, срокът за съхранение е съотносим със срока на провеждане на играта, но не по-дълго.
  • При провеждане на анкета на сайта СПОРТАЛ.БГ, срокът за съхранение е съотносим със срока на провеждане на анкетата, но не по-дълго.
  • При Насочване на рекламни формати публикувани на сайта Спортал.бг към релевантна аудитория, срокът за съхранение е съотносим със срока на рекламната кампания, но не по-дълго.
  • При регистриране на потребител на сайта СПОРТАЛ.БГ, срокът на съхранение на личните му данни е до отписване/дерегестриране на потребителя от сайта СПОРТАЛ.бг, но не по-късно.

СПОРТАЛ.БГ съхранява в писмен и /или елекронен вариант личните данни на потребителите в защитен вид (дисков масив), в помещение с ограничен достъп и защита. Защитата е съобразена с изискванията по Регламент 2016/679 и ЗЗЛД чрез :

 • криптиране на личните данни
 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • водене на записи (log files) на дейностите по обработване на данни в системите за автоматизирано обработване.

 

Съгласието за предоставяне на личните данни на потребителя се извършва чрез информирано и конкретно маркиране/отбелязване на поле

* Съгласен съм с условията за ползване на сайта Sportal.bg. в платформата.

СПОРТАЛ.БГ документира отбелязаното съгласие в електронен вид  с цел доказване пред Комисия за защита на личните данни.

СПОРТАЛ.БГ осигурява практическа възможност на потребителя да одтегли съгласието си чрез конкретно натискане/клик върху бутон „Изтрий“. Потребителят повторно трябва да укаже съгласието си с натискане на бутон „ ОК „, с което всички негови данни събрани на сайта СПОРТАЛ.БГ автоматично и окончателно се унищожават.


Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.ИГРАЙ НАГРАДИ ПЕЧЕЛИВШИ ПРАВИЛА 2021. Sportal. Всички права запачени създадено от създадено от